Szkola Plywania Opole kursy plywania

Regulamin kursu pływania organizowanego przez RETMAN Sławomir Mazur

 1. Uczestnik kursu, a w przypadku osób nieletnich rodzic lub prawny opiekun oświadcza, że:
  a. Jest w pełni zdrowy i sprawny fizycznie oraz nie posiada żadnych przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w kursie pływania.
  b. Zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania regulaminu kąpieli i regulaminu korzystania z obiektu sportowego w którym odbywają się zajęcia oraz do przestrzegania zakazów i

nakazów, którymi objęty jest obiekt sportowy.
c.Zobowiązuje się do wykonywania poleceń prowadzących zajęcia oraz ratowników znajdujących się na basenie.
d.Zobowiązuje się do należytego traktowania sprzętu sportowego, udostępnionego w trakcie zajęć, oraz wykorzystywania go zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowując wszelkie zasady

bezpieczeństwa. Po zakończeniu zajęć uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia sprzętu sportowego w miejscu wyznaczonym przez instruktora.
e.Zobowiązuje się do pozostawania w miejscu wyznaczonym do zajęć przez cały czas trwania zajęć, a w przypadku konieczności oddalenia się od prowadzącego zajęcia o poinformowaniu

go o tym.
f.Za szkody wyrządzone osobom trzecim (a w przypadku osoby nieletniej także rodzic lub prawny opiekun) odpowiedzialność ponosi uczestnik.
g.Zobowiązuje się do posiadania niezbędnego wyposażenia, tj. kąpielówki lub strój kąpielowy, czepek oraz klapki.
h.Zobowiązuje się do stawienia na basenie 10 min. przed każdymi zajęciami celem przygotowania się do nich.

 1. Organizator kursu zobowiązuje się do:
  a.
  Świadczenia usług zawartych w umowie oraz zgodnych z ofertą kursów.
  b. Zapewnienia niepełnoletnim opiekę osoby dorosłej (prowadzącej zajęcia) na terenie niecki basenowej w czas trwania zajęć. Osoby małoletnie, znajdujące się w szatni, przed i po kursie,

nie są objęte opieką prowadzących.
c.Wydania uczestnikowi (po egzaminie kończącym kurs) certyfikatu jego ukończenia, będącym pisemnym potwierdzeniem jego umiejętności w tej dziedzinie sportu, oraz zawierającym

informacje o ewentualnych osiągnięciach sportowych podczas trwania kursu.

 1. Organizacja zajęć:
  Zajęcia na basenie odbywają się w godzinach i dniach wyznaczonych umową.

 2. Umowa uczestniczenia w kursie pływania.
  a.
  Warunkiem uczestniczenia w kursie pływania jest posiadanie podpisanej umowy-zgłoszenia oraz regulaminu kursów pływania.
  b. Umowy mogą być zawierane na konkretny cykl zajęć lub na okres całego roku szkolnego.

 3. Płatności:
  a.
  Cena kursu pływania uzależniona jest od ilości zajęć w danym cyklu zajęć.
  * Osoby zawierające umowę uczestniczenia w jednym kursie pływania (tj. 1 cykl zajęć) rozliczane będą indywidualnie wg warunków oznaczonych w umowie uczestnictwa oraz wg

aktualnie obowiązującego cennika, przelewem na konto organizatora w terminie wyznaczonym w umowie.
* Osoby zawierające umowę uczestniczenia w kursach pływania w całym okresie roku szkolnegorozliczani będą cyklicznie do 10 dnia każdego miesiąca w/g harmonogramu wpłat ujętego w umowie.

        b. Uczestnik Uczestnik, a w przypadku osób nieletnich rodzic lub prawny opiekun, zobowiązuje się do wpłacenia zadatku w wysokości 100 zł w ciągu 7 dni od otrzymania umowy e-mailem.Przy umowie całorocznej, 1-sza rata jest zadatkiem. Dopłata do całości kursu powinna nastąpić przelewem na wskazane konto w/g harmonogramu wpłat zawartym w umowie z zaznaczeniem, że za datę płatności rozumie się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora.

 1. Rezygnacja z kursów pływania:
  a.
  W przypadku rezygnacji przez uczestnika z kursu jeszcze przed rozpoczęciem się danego cyklu zajęć, wpłacony zadatek nie zostanie mu zwrócony. Istnieje jednak możliwość

przesunięcia wpłaconej kwoty jako zabezpieczenie miejsca na następny kurs z kalendarza zajęć. Wymagane jest niezwłoczne, pisemne zgłoszenie rezygnacji z kursu pływania.
b.W przypadku rezygnacji z kursu pływania w trakcie jego trwania zastosowane zostaną następujące warunki:
Dla umów uczestniczenia w jednym cyklu zajęć:
a)w przypadku udokumentowanego nieszczęśliwego wypadku lub uzasadnionych zdarzeń losowych związanych z nagłym, ciężkim zachorowaniem, uniemożliwiających uczestniczenie

w zajęciach, zastosowana zostanie następująca procedura:
- w przypadku kiedy, uzasadniona nieobecność na zajęciach wynosi 1-2 zajęć możliwe jest odrobienie nieobecności w terminie i czasie uzgodnionym z koordynatorem zajęć 501 425 092.
- w przypadku długotrwałej uzasadnionej nieobecności kwota za niewykorzystane zajęcia zostanie zwrócona.
W obu przypadkach należy złożyć pisemną prośbę o odrobienie zajęć lub rozwiązanie umowy oraz oryginał dokumentu zaświadczającego o nieszczęśliwym wypadku lub w/w zdarzeniu

losowym (np. wypis ze szpitala, policji).
b)w przypadku rezygnacji z kursu pływania z innych przyczyn niż wyżej wymienione, kwota za niewykorzystane zajęcia nie zostanie zwrócona.
Dla umów całorocznych: 
a)w przypadku udokumentowanego nieszczęśliwego wypadku lub uzasadnionych zdarzeń losowych związanych z nagłym, ciężkim zachorowaniem, uniemożliwiającym uczestniczenie

w zajęciach, zastosowana zostanie następująca procedura:
- w przypadku kiedy, uzasadniona nieobecność na zajęciach wynosi 1-2 zajęć możliwe jest odrobienie nieobecności w terminie i czasie uzgodnionym z koordynatorem zajęć 501 425 092.
- w przypadku długotrwałej uzasadnionej nieobecność kwota za niewykorzystane zajęcia zostanie zwrócona.
W obu przypadkach należy złożyć pisemną prośbę o odrobienie zajęć lub rozwiązanie umowy oraz oryginał dokumentu zaświadczającego o

nieszczęśliwym wypadku lub zdarzeniu losowym (np. wypis ze szpitala, policji).
b)w przypadku rezygnacji z kursu pływania z przyczyn  innych niż wyżej wymienione w trakcie obowiązywania umowy, należy złożyć pisemną prośbę o rozwiązanie umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W ww. przypadku kwota kursów pływania będzie rozliczana jak za kursy pojedyncze.
Rezygnacje zgłaszane ustnie nie będą honorowane.
Organizator pozostawia sobie prawo do rozpatrzenia pisemnej rezygnacji w terminie do 14 dni roboczych.

 1. Odrabianie zajęć:
  a. W przypadku zawarcia umowy na jeden cykl zajęć nie ma możliwości odrobienia nieobecności. W przypadkach szczególnych mają zastosowanie procedury związane z rezygnacją z

kursów pływania.
b.W przypadku umów całorocznych istnieje możliwość odrobienia:
- max 8 zajęć w ciągu danego roku szkolnego
W przypadku nieobecności, którą kursant będzie chciał odrobić, musi zostać zgłoszona i potwierdzona telefonicznie przez instruktora 501 425 092.

Nieobecności nie zgłoszone nie będą brane pod uwagę do wyznaczenia terminu odrobienia zajęć.
c.Usprawiedliwienia ustne nie będą honorowane.

8. Postanowienia końcowe:
a.
Odpowiedzialność za rzeczy osobiste pozostawione na basenie ponosi uczestnik.
b.Organizator kursu pływania ma prawo do wykreślenia danej osoby z listy kursów pływania w przypadku:
* Braku wpłaty zaliczki, wg kryteriów: do 48 h jeżeli do rozpoczęcia kursu pozostało więcej niż 8 dni oraz do 24 h jeżeli do rozpoczęcia kursu pozostało mniej niż 8 dni.
* Braku wpłaty lub dopłaty do kursu w wyznaczonym w umowie terminie.
c.Regulamin kursu obowiązuje uczestnika oraz wszystkie osoby objęte umową.
d.Nieobecność uczestnika na zajęciach nie jest podstawą do zwrotu kosztów za kurs, czy też przeniesienia prawa do wykorzystania świadczeń na następnym kursie.
e.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć (o czym poinformuje uczestników) z przyczyn niezależnych od niego (np.: narzuconych odgórnie przez obiekt na którym odbywają

się zajęcia, w przypadku zdarzeń losowych lub innych wyjątkowych sytuacjach). W takich wypadkach zaproponowany zostanie dodatkowy termin odrobienia zajęć lub w przypadku

niemożliwości ich odrobienia zwrot kosztów za nieodbyte zajęcia.

W przypadku wyznaczenia terminu na odrobienie odwołanych zajęć nie ma możliwości ubiegania się o zwrot za odwołane zajęcia.
f.Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć oraz filmów (wykonanych podczas zajęć lub zawodów) na stronach internetowych naszej firmy.

Jednocześnie organizator zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia danej publikacji, na wyraźną prośbę kursanta.
g.W sprawach nieuregulowanych treścią regulaminu mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.

h. Od25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, a więc także i w Polsce, zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Po polsku nazywamy je RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Więc kożystając z naszego formularza i zawarcia umowy-zgłoszenia na zajęcia kursów pływania informujemy że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest RETMAN Sławomir Mazur
Regulamin obowiązuje od 01.06.2019

http://kursyplywania.opole.plInformacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...